Trần Văn Chung

Bí thư Chi Đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Phương Đông