Trịnh Thị Ngọc Biển

Trưởng Ban Thị trường Kế hoạch