Vũ Đoàn Tuyết Ngân

Phó Bí thư Đoàn Công ty cổ phần VIMC Logistics