Vũ Trọng Khuyến

Bí thư Đoàn Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Công trình Hàng hải