Những lưu ý quan trọng của chế độ BHYT, BHXH từ 1/7/2019

6/06/19 9:37 AM

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng so với quy định hiện hành.

Thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2019

Kể từ ngày 1/7/2019 số tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của một số đối tượng có sự thay đổi đáng kể như sau:

Đối với số tiền đóng BHYT: Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 4,5% x 1.490.000 =  67.050 đồng/tháng (tăng 4.500 đồng/tháng).

Số tiền đóng BHYT theo gia đình: Người thứ nhất: 4,5% x 1.490.000 =  67.050

đồng/tháng (tăng 4.500 đồng/tháng); Người thứ hai: 70% x 67.050 = 46.935 đồng/tháng (tăng 3.150 đồng/tháng); Người thứ ba: 60% x 67.050  = 40.230 đồng/tháng (tăng 2.700 đồng/tháng); Người thứ tư: 50% x 67.050  = 33.525 đồng/tháng (tăng 2.250 đồng/tháng); Từ người thứ năm trở đi:  40% x 67.050  = 26.820 đồng/tháng (tăng 1.800 đồng/tháng).

Đối với số tiền đóng BHXH: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất, cụ thể như sau: 8% x 1.490.000 = 119.200 đồng/tháng (tăng 8.000 đồng/tháng).

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định.

Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH 2014 quy định, tiền lương tháng tối đa để tính đóng BHXH là: 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng.

Như vậy, số tiền tối đa đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo quy định nêu trên là: 1.490.000 x 20 x 8% = 2.384.000 đồng/tháng (tăng 60.000 đồng).

Hiện nay mức đóng BHYT và BHXH nêu trên được quy định tại Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Điều 89 Luật BHXH năm 2014.

Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Ngày 9/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 là 1.490.000 đồng/tháng.

Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 01/07/2019 nhưng ra viện từ ngày 01/07/2019), BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1602/BHXH-CSYT ngày 16/05/2019 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, đề nghị BHXH các tỉnh thông báo để các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thực hiện kể từ ngày 01/07/2019 như sau:

Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT: 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng; 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng.

Xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng; 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng; 1,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 1.490.000 đồng; 2,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3.725.000 đồng.

Mức thanh toán chi phí vật tư y tế theo quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng.

Tạp chí tài chính