Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống quản trị Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030

30/08/16 6:03 AM

Ngày 29/8/2016, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-HHVN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống quản trị Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam theo chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030.

Nội dung Quyết định xem tại đây.