Quyết định về việc phê duyệt danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Vận tải biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

30/06/23 5:45 PM

QĐ số 298/QĐ-HHVN ngày 28/6/2023 về việc phê duyệt danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Vận tải biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

– Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách vận tải biển của Tổng công ty