Thông báo đấu giá các tổng đoạn thân tàu HB02, HB03, BV12