Thông báo đấu giá các tổng đoạn thân tàu HB02, HB03, BV12

11/10/19 3:07 PM