Thông báo đấu giá các tổng đoạn thân tàu HB02,HB03, BV12