Thông báo đấu giá tài sản

1/04/22 11:36 AM

1. Tài sản đấu giá: 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc và 03 xe ô tô Zace 08 chỗ được chia thành 02 lô cho mục đích thanh lý, chi tiết như sau:

– Lô 01: 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc;

– Lô 02: 03 xe ô tô Zace 08 chỗ.

2. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm của từng lô tài sản được quy định như sau:

– Lô 01: 1.069.432.000 đồng

– Lô 02: 277.101.000 đồng

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Trụ sở Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành;

+ Trụ sở Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 13,14,15/04/2022 vào tài khoản Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

– Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 12,13/04/2022 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành cùng ngày 18/04/2022.

– Lô 01: Vào lúc 10 giờ 00 phút;

– Lô 02: Vào lúc 10 giờ 30 phút;

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chi tiết thông báo đấu giá trong file đính kèm