Thông báo kế hoạch đấu giá tài sản thanh lý 04 xe ô tô