Thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội sáng tạo VIMC năm 2019