Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu

7/12/18 5:40 AM

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.440.239 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 1.200 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.512.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.512.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 5.511.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 1.200 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 1.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 1.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 1.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 1.200 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.512.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 6.614.400.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 06/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/12/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 07/12/2018 đến ngày 12/12/2018