Thông báo kết quả thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC)