Thông báo phát động, quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bão, lũ