Thông báo thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của VIMC