Thông báo về việc xây dựng kịch bản phim quảng cáo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam