Tọa đàm “15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”

8/04/22 2:39 AM

Các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp thực tiễn xây dựng Đảng bộ Khối doanhg nghiệp TW ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Tọa đàm “15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).”

Tham dự Tọa đàm có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận và chúc mừng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về những kết quả đã đạt được trong chặng đường 15 năm qua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp; cụ thể hóa lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về sản xuất, kinh doanh…

Xay dung to chuc Dang trong sach, DN hoat dong hieu qua, ben vung hinh anh 2

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát các quyết định, quy định của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận 24-KL/TW về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và Kết luận 25-KL/TW về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023) của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tăng cường đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; gắn sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội; tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, Chương trình 30a của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; tập trung cho các giải pháp giúp đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các Ban cán sự đảng bộ, ngành và Đảng đoàn các cơ quan Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Khối thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng, các tổ chức chính trị-xã hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tin tưởng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức; nắm bắt thời cơ thực hiện thành công mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng, hỗ trợ Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ

Khái quát quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong 15 năm qua, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối đã từng bước xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao năng lực cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Xay dung to chuc Dang trong sach, DN hoat dong hieu qua, ben vung hinh anh 3

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu và đề dẫn tọa đàm

“Đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, thích ứng, đổi mới và phát triển vừa là bài học, vừa là truyền thống tốt đẹp đang trở thành nguồn lực nội sinh tiếp tục tạo động lực động viên cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng,” Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh.

Trong 15 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối nghiêm túc triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh việc triển khai công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, công tác phát triển đảng viên được coi trọng, đồng thời thực hiện nghiêm việc sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Công tác quy hoạch được các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện thường xuyên, đúng quy định, làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng trong Khối đã ban hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã khẳng định hiệu quả, có mức tăng trưởng tốt.

Tiêu biểu, thực hiện chủ trương tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hầu hết doanh nghiệp có nhiều đổi mới, bộ máy gọn nhẹ, tài chính minh bạch, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Tham gia ý kiến đóng góp ý kiến tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối trong thời gian tới, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp thực tiễn để toàn Khối tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giai đoạn từ nay đến 2025 và giai đoạn tiếp theo; từng bước hoàn thành được các mục tiêu và 10 nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối và sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Tuấn Anh thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng 17 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam./.

TTXVN/Vietnamplus