Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức đấu giá 3 lô tài sản vào ngày 07/1/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – CN Hà Nội