Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát động phong trào thi đua năm 2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2021.

Theo đó, năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn với sự bùng phát của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt… diễn ra ở nhiều nơi gây ảnh hưởng toàn diện tới tình hình kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban cùng sự đồng thuận, nỗ lực của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban đã đạt được nhiều kết quả trong các nhiệm vụ do Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, Chủ tịch Ủy ban đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban với chủ đề “Nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, đoàn kết”, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm gồm:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng sáng tạo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên với mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, doanh nghiệp và các nội dung của phong trào thi đua phải bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Bên cạnh việc tổ chức phát động các phong trào thi đua chung, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nhất là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định, chủ động phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; Chú trọng khen thưởng chuyên đề, đột xuất, nhất là khen thưởng các cá nhân có sáng tạo mới, có các giải pháp, ứng dụng tiến bộ khoa học trong tổ chức, sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng. Xây dựng kế hoạch cụ thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan công tác tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đề cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ quản lý và của đảng viên trước nhiệm vụ được phân công.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, chương trình công tác và các giải pháp đã đề ra, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện và đăng ký thi đua theo quy định, phấn đấu hoàn thành vượt mức và về trước thời hạn tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao; định kỳ kế hoạch sơ kết, tổng kết, động viên biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm cổ vũ, động viên phong trào thi đua, tạo hiệu quả thiết thực.

Việc tổ chức quán triệt, triển khai các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá xếp loại và xét khen thưởng năm 2021 đối với lãnh đạo cũng như đối với tập thể các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban.

Theo Chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất, hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021. Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm (trước 30/6) và báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (trước 30/12) gửi về Ủy ban.

CMSC