VIMC tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong hai ngày 27 – 28/3/2021, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham gia học tập tại điểm cầu Hà Nội gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các Đảng bộ cơ sở; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên của các Chi bộ cơ sở; chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Tổng công ty trên địa bàn Hà Nội và 3 điểm cầu trực tuyến tại Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang và Chi nhánh VIMC Hải Phòng cùng toàn thể đảng viên của các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Việc tổ chức Hội nghị trực tuyến này giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.