Bản tin pháp luật tháng 9/2019

24/09/19 2:07 PM

1. Phải tiến hành thẩm định giá khi xử lý tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng

Ngày 21/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đó, khi tiến hành xử lý tài sản (bao gồm cả tài sản đảm bảo khoản nợ) có giá trị còn lại từ 100 triệu đồng trở lên trên sổ sách kế toán, Công ty Mua bán nợ phải thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá bán tài sản theo phương thức đấu giá.

Đối với tài sản có giá trị còn lại dưới 100 triệu đồng trên sổ sách kế toán, Công ty Mua bán nợ có thể lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận nhưng mức giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì Công ty Mua bán nợ tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định doanh nghiệp, người làm mất mát, hao hụt (không phải do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng) thì phải bồi thường với giá trị tương đương. Nếu tài sản đã hết khấu hao thì phải bồi thường 20% nguyên giá của tài sản theo giá trị quy định tại sổ sách.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.

Ngoài việc hướng dẫn Nghị định 206/2013/NĐ-CPNghị định 128/2014/NĐ-CP, Thông tư này còn làm hết hiệu lực Thông tư 57/2015/TT-BTC.

2. Đặt cọc tối thiểu 10% giá trị lô cổ phần kèm nợ khi tham gia đấu giá

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bán đầu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Theo đó, tỷ lệ đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá lô cổ phần kèm nợ do doanh nghiệp mua bán nợ quyết định nhưng tối thiểu là 10% tổng giá trị lô cổ phần kèm nợ phải thu, tính theo giá khởi điểm. Giá khởi điểm của lô của phần được xác định theo quy định của pháp luật liên quan nhưng không được thấp hơn giá trị của một cổ phần nhân với số lượng chào bán theo lô. Giá khởi điểm của khoản nợ phải thu tối thiểu phải bằng giá trị xác định lại do tổ chức thẩm định giá thực hiện.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định doanh nghiệp mua bán nợ hoặc tổ chức bán đấu giá phải tiến hành công khai thông tin hồ sơ đấu giá đã lập cho các nhà đầu tư trước ngày đấu giá ít nhất 20 ngày. Thông tin được công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp, công ty có lô cổ phần, nợ bán đấu giá…

Thông tư có hiệu lực từ 01/10/2019.

3. Hoàn trả tiền thừa nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN trong 10 ngày

Ngày 11/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ) để hoàn trả số tiền doanh nghiệp nộp thừa trong vòng 10 ngày làm việc, nếu số tiền phải nộp về Quỹ theo quyết toán của cơ quan đại diện chủ sở hữu thấp hơn số doanh nghiệp tự xác định và đã nộp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải phê duyệt quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017 sau 30 ngày, kể từ ngày 29/7/2019. Công ty mẹ có trách nhiệm bổ sung số tiền chênh lệch so với số phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (nếu có) trong 05 ngày, kể từ ngày quyết toán Quỹ được phê duyệt. Nếu quá thời hạn trên mà công ty mẹ chưa nộp bổ sung số tiền thiếu thì phải nộp thêm tiền lãi chậm nộp theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 29/7/2019; sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2018/TT-BTC và hướng dẫn Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

4. Không yêu cầu bản sao chứng thực nếu không có quy định

Theo Kế hoạch số 4312/KH-BNV ngày 09/9/2019 của Bộ Nội Vụ, để từng bước đẩy lùi tham nhũng, cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý, Bộ Nội vụ đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp như:

– Không nhận quá thành phần hồ sơ và không được yêu cầu người dân nộp các loại bản sao có chứng thực nếu pháp luật không quy định;

– Không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ quá 01 lần;

– Có biện pháp kiểm tra, giám sát những vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng; Khắc phục những bất cập có thể bị lợi dụng gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp;

– Rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, kiến nghị loại bỏ những thủ tục không cần thiết, mâu thuẫn, chồng chéo, quy trình rườm rà, khó thực hiện;

– Rà soát, kiến nghị rút ngắn thời gian, lộ trình giải quyết các thủ tục hành chính;

– Thực hiện công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và kết quả xử lý; nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi và khắc phục hậu quả…

5. Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2020, kế toán viên không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán nữa.

Thay vào đó, kế toán viên lập và nộp báo cáo này cho doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ kế toán để các đơn vị này làm báo cáo tổng hợp và gửi cho Bộ Tài chính chậm nhất ngày 31/8 hàng năm.

Nội dung yêu cầu báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ kế toán gồm:

– Tình hình cập nhật kiến thức và thời hạn hợp đồng lao động làm toàn thời gian của các kế toán viên hành nghề từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm nay;

– Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán trong 12 tháng trước liền kề gồm các thông tin về số lượng kế toán hành nghề bị xử lý vi phạm hành chính và không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Sau khi thực hiện xong báo cáo thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ gửi báo cáo cho Bộ Tài chính bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

6. Mẫu Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc mới nhất

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Theo đó, ban hành kèm theo Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019:

– Mẫu Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

– Mẫu tham khảo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Sau khi người sử dụng lao động ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, công đoàn cơ sở thực hiện trách nhiệm tham gia giám sát và tổ chức thực hiện Quy chế, bảo đảm các quyền, lợi ích của người lao động được pháp luật và Quy chế quy định.

7. Thêm 03 án lệ được công bố

Ngày 09/9/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã ban hành Quyết định 293/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

Theo đó, TANDTC yêu cầu các tòa án nhân dân và tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng 03 án lệ trong xét xử kể từ ngày 10/10/2019, 03 án lệ đó bao gồm:

– Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính lên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991;

– Án lệ số 28/2019/AL về tội “Giết người trong trại thái tinh thần bị kích động mạnh”;

– Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản”;

8. 05 trường hợp DN nhỏ và vừa được xem xét xử lý rủi ro

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 26/8/2019.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét xử lý rủi ro khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa,… gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký;

– Khách hàng bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký;

– Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký;

– Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 34/2018/NĐ-CP.

Thông tư 57/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

 

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

 

TTSố văn bảnNội dungBan hành/Hiệu lực
1212/TANDTC-PCCông văn 212/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban bành13/09/2019
263/2019/TT-BTCThông tư 63/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải09/9/2019

01/01/2020

31571/QĐ-BTCQuyết định 1571/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính

05/8/2019

20/9/2019

435/2019/TT-BGTVTThông tư 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển09/09/2019
01/11/2019
510/CT-BYTChỉ thị 10/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế09/09/2019
655/2019/TT-BTCThông tư 55/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.21/8/2019

10/10/2019

750/2019/TT-BTCThông tư 50/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bán đầu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ.08/8/2019

01/10/2019

834/2019/TT-BTCThông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.11/6/2019

29/7/2019

944/2019/TT-BTCThông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.19/7/2019

01/01/2020

101360/HD-TLĐHướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.28/8/2019
1109/9/2019Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã ban hành Quyết định 293/QĐ-CA về việc công bố án lệ09/9/2019
1257/2019/TT-BTCThông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.26/8/2019

15/10/2019.