Báo cáo tài chính riêng cho năm 2016 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

31/05/17 6:16 AM

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố Báo cáo tài chính riêng cho năm, kết thúc ngày 31/12/2016.

Nội dung chi tiết xem tại đây