Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam