Công bố thông tin danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam