Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

18/04/23 8:58 AM

Ngày 31/01/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG, về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Xem chi tiết Kế hoạch tổ chức cuộc thi, Thể lệ cuộc thi, Phụ lục định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi tại đây.