Đại hội đại biểu Đảng bộ VIMC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025