Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

27/06/19 9:24 AM

Ngày 26/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 5 năm 2014 – 2019 và nhiệm vụ nhiệm kỳ tiếp theo 2019 – 2024, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông, Báo cáo công tác đầu tư phát triển Cảng tại Lạch Huyện. Nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông đã được nhất trí thông qua như: lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, điều chỉnh, bổ sung ngành nghê kinh doanh,…

Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ đồng thời đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thanh viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gồm các thành viên sau:

1.Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

3.Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

4.Ông Lương Đình Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị

5.Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị

6.Ông Nguyễn Xuân Kỳ – Thành viên Hội đồng quản trị

7.Ông Vũ Quyết Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gồm có:

1.Bà Đào Thị Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát

2.Bà Đào Thị Phương Lan – Thành viên Ban Kiểm soát

3.Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Phạm Hồng Minh – Tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.