Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất 2017