Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất 2017

16/10/18 6:42 AM