Khai mạc Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ IX