Đào Duy Huy

Bí thư Chi Đoàn Công  Kho bãi VIMC Hải Phòng