Đỗ Vân Hà Lê

Bí thư Chi Đoàn Công ty TNHH Vận tải Biển Đông