Thông báo chào bán cạnh tranh tàu Vinalines Glory (Lần 2)