Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu

9/11/18 5:29 PM
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, tp. Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ …
Vốn điều lệ: 609.993.370.000 đồng
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ, đa phương thức; Khai thác cảng biển, cảng sông; kinh doanh kho, bãi; dịch vụ logistic; …
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 1.200 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:13.440.239 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:13.440.239 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/11/2018 đến 15h30 ngày 28/11/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:08h30 ngày 05/12/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:Từ ngày 06/12/2018 đến 16 giờ ngày 12/12/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:Từ ngày 07/12/2018 đến ngày 12/12/2018

File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Van tai va Thue tau bien Viet Nam.doc

2. Ban CBTT.pdf

3. QD phe duyen PA.pdf

4. DKKD.pdf

5. CV xac nhan so cp.pdf

6. Ban nien 2018.zip

7. BCTC Nam 2017.zip

8. BCTC Nam 2016.zip

Mau don dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc