Thông báo đấu giá tài sản các xe nâng container V01, V02, V04