Thông báo làm rõ HSMT “Gói thầu tư vấn: Thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035: Xây dựng và triển khai các giải pháp để thực hiện tầm nhìn”

5/04/23 4:49 PM

– Kiến nghị của nhà thầu: xem tại đây
– Văn bản làm rõ của Bên mời thầu: xem tại đây