Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (tàu Vinalines Ocean)