Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

21/03/24 5:51 PM

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2024:

1.1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1.2 Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1.3 Hướng dẫn tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội cổ đông thường niên VIMC năm 2024

1.4 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1.5 Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1.6. Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2023 của VIMC

2.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

2.4 Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

2.4.1 Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của VIMC

2.4.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của VIMC

2.5. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của VIMC

2.6 Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VIMC

2.7 Tờ trình về việc cập nhật Đề án Cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của VIMC

2.8 Tờ trình về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của VIMC

2.9 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC

2.10 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của VIMC

2.11 Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT của VIMC

2.11.1 Dự thảo Điều lệ VIMC

2.11.2 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VIMC

2.11.3 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT của VIMC

3.1 Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VIMC

3.2 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 VIMC