Thông báo tuyển dụng Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Hàng hải(Vimadeco)