2015

Tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên. Tập trung hoạt động vào 3 lĩnh vực:

Vận tải biển, Khai thác cảng biển, Dịch vụ hàng hải & Logistics