2018

Hoàn thành Cổ phần hóa và IPO đối với Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam