Thư mời quan tâm : Cung cấp dịch vụ cho thuê 02 cẩu bờ khai thác tại cảng VIMC Đình Vũ

2/12/22 6:53 AM

Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ kính mời các cơ quan, đơn vị có khả năng và nhu cầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê 02 cẩu bờ phục vụ khai thác tại Cảng VIMC Đình Vũ.