Thư mời quan tâm : Cung cấp dịch vụ cho thuê 02 cẩu STS khai thác tại Cảng VIMC Đình Vũ

Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ kính mời các cơ quan, đơn vị có khả năng và nhu cầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê 02 cẩu STS phục vụ khai thác tại Cảng VIMC Đình Vũ.