Thư mời quan tâm : Cung cấp dịch vụ cho thuê 02 cẩu STS khai thác tại Cảng VIMC Đình Vũ

1/11/22 5:08 PM

Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ kính mời các cơ quan, đơn vị có khả năng và nhu cầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê 02 cẩu STS phục vụ khai thác tại Cảng VIMC Đình Vũ.