Văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng

23/09/19 4:27 PM

1. Công ước UNCAC của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng ngày 31/10/2003;

2. Hiến pháp 2013;

3. Luật PCTN của Quốc hội số 36/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018;

4. Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN;

5. Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

6. Thông tư 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

7. Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2019 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

8. Nghị định 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

9. Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

10. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

11. Luật Tiếp công dân;

12. Luật Khiếu nại;

13. Luật Tố cáo.

14. Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị