Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

– Điều lệ VIMC

– Quy chế nội bộ về quản trị công ty

  • – Các Tờ trình:

1. Tờ trình về Dự thảo Điều lệ VIMC sửa đổi

1.a Dự thảo Điều lệ VIMC sửa đổi

2. Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ VIMC

2.a Dự thảo Quy chế quản trị VIMC sửa đổi

3. Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT

3.a Quy chế hoạt động của HĐQT

4. Tờ trình về Quy chế hoạt động của BKS

4.a Quy chế hoạt động của BKS

5. Báo cáo của HĐQT

6. Báo cáo của BKS

7. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

7.a Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020

7.b Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

8. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021

9. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS

10. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán