Cảng Hải Phòng xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý xe ô tô tại Bãi Roro

Truyền hình Hải Phòng