Công đoàn ngành Hàng hải đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động trọng tâm

21/09/23 4:57 PM

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo sát sao các công đoàn cơ sở trực thuộc về hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác tài chính công đoàn, đảm bảo được các nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động trọng tâm trong toàn hệ thống Công đoàn Tổng công ty.

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động Cảng Đà Nẵng

Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, thực hiện Chương trình số 740/CTr-TLĐ ngày 22.7.2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng Kế hoạch số 494/KH-CĐHHVN ngày 14.8.2020 về “Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”.

Cùng với đó Công đoàn Tổng Công ty đã đưa ra chỉ tiêu thực hiện Chương trình: Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Tổng Công ty cũng đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về trích nộp, phân phối, chi tiêu tài chính công đoàn; thực hiện nộp nghĩa vụ về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầy đủ; thực hiện tốt công tác thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn.

Triển khai nghiêm túc, kịp thời việc thực hiện thu kinh phí công đoàn tập trung qua một tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

“Điều này đã giúp các công đoàn cơ sở chủ động nguồn tài chính để thực hiện hiệu quả, kịp thời các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn” – ông Lê Phan Linh cho hay.

Ngoài ra, hàng năm, Công đoàn Tổng Công ty còn hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính công đoàn; chỉ đạo Công đoàn các cấp nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, chi tiêu đúng mục đích, dành nhiều kinh phí chi cho hoạt động chăm lo, phong trào, tuyên truyền pháp luật, công tác đào tạo cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, bảo vệ CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty thực hiện kiểm tra tài chính công đoàn, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, thực hành tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực cho người lao động.

Về phân phối nguồn thu tài chính công đoàn đã được Công đoàn Tổng Công ty hướng về công đoàn cơ sở. Theo đó, từ năm 2022, công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Báo Lao động