Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam