ĐHĐCĐ Vosco năm 2022: Sẽ phát triển vững mạnh trong giai đoạn tới

23/04/22 9:03 AM

Tiếp tục bám sát những diễn biến của thị trường, đưa ra những giải pháp linh hoạt và tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các nhóm giải pháp về tái cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải pháp về thị trường, tăng cường quản lý kỹ thuật đội tàu, chuyển đổi số và lấy khách hàng làm trung tâm. Đó là những định hướng nổi bật đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của VOSCO thông qua ngày 22/4/2022.

Ngày 22/4/2022, tại trụ sở chính số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, thảo luận và đề ra kế hoạch năm 2022 cùng các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông lớn sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty, có ông Đỗ Hùng Dương – Thành viên Hội đồng quản trị và đại diện một số Ban chuyên môn. Về phía Công ty, có các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, đại diện các phòng, trung tâm, chi nhánh và 59 cổ đông, đại diện cho 72.387.477 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 51,70% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát VOSCO đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, báo cáo thuộc thẩm quyền của Đại hội như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. Đại hội cũng đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Trần Duy Minh và bà Nguyễn Minh Lan để thay thế cho các thành viên từ nhiệm.

Báo cáo với các cổ đông tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cho biết: Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế – xã hội trong nước và thế giới nhưng đây cũng là năm mà thị trường tàu hàng khô và container có sự khởi sắc hơn so với nhiều năm gần đây. Trong năm, Công ty đã bám sát diễn biến thị trường, tận dụng các cơ hội để ký các Hợp đồng với mức cước tốt cho nhiều tàu, tiếp tục áp dụng các biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. Đồng thời, quyết liệt triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu để ổn định sản xuất kinh doanh. Công ty đã nghiêm túc, quyết liệt, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các biện pháp, chính sách phòng dịch, đồng thời tăng cường áp dụng các giải pháp về công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động SXKD liên tục, ổn định. Năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt mức cao kỷ lục là 505 tỷ đồng, gấp 16,8 lần kế hoạch. Đội tàu Công ty trong năm hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ và những giá trị mà VOSCO mang đến cho khách hàng, đối tác.

Năm 2022, dự kiến thị trường vận tải biển vẫn còn nhiều diễn biến khó lường do dịch bệnh Covid-19 và luôn có nguy cơ bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, tình hình chính trị bất ổn tại một số khu vực trên thế giới và việc giá dầu leo thang trong thời gian gần đây đã, đang và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới, từ đó có thể tác động tiêu cực lên thị trường vận tải. Trong bối cảnh đó, Công ty quyết tâm xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 391 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đó, Công ty sẽ tiếp tục bám sát những diễn biến của thị trường, đưa ra những giải pháp linh hoạt, tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm các nhóm giải pháp về tái cơ cấu, về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, về thị trường và sản xuất kinh doanh, giải pháp tăng cường quản lý kỹ thuật đội tàu, về chuyển đổi số và chính sách khách hàng.

Tất cả các nội dung được trình tại Đại hội đều được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%. Mặc dù chặng đường sắp tới sẽ còn không ít khó khăn, thử thách, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên VOSCO, với nền tảng năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng quyết tâm nỗ lực, cải tiến không ngừng nhằm mang lại cho khách hàng dịch vụ vận tải có chất lượng cao với những giá trị vượt trội, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, góp phần giữ gìn, phát triển và đưa thương hiệu VOSCO vươn ra thế giới.