Ký Quy chế hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty

Ngày 15/7/2021, tại trụ sở Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ ký Quy chế hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty.

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhằm tăng cường sự phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các bên. Quy chế này quy định các nội dung và hình thức phối hợp trong quá trình giải quyết các vấn đề thuộc quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng công ty.

Quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, nhà nước, pháp luật về doanh nghiệp, lao động, công đoàn và các quy định hiện hành có liên quan. Tôn trọng, hợp tác, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, xây dựng mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn đảm bảo chặt chẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của VIMC và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Định kỳ hàng năm, Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng công ty sẽ thống nhất ban hành các văn bản liên tịch để chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Phối hợp trong việc chăm lo và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các quy định của pháp luật có liên quan đến người lao động và các quy chế quản lý nội bộ của VIMC.